AUTOMOBILIO REZERVAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Taisyklės nustato Bendrovės parduodamų automobilių rezervavimo Svetainėje tvarką, Bendrovės ir Kliento teisės ir įsipareigojimus bei atsakomybę.
 1. Taisyklėse naudojamos pagrindinės sąvokos:
  1. Taisyklės - šios Automobilio rezervavimo taisyklės;
  2. Bendrovė - UAB „Krasta Auto Vilnius", juridinio asmens kodas 302693894, PVM m. k. LT100006548517, buveinės adresas Ozo g. 25, Vilnius;
  3. Klientas - asmuo, pageidaujantis rezervuoti Automobilį Svetainėje;
  4. Automobilis - transporto priemonė, kurią Klientas išsirinko Svetainėje ir pageidauja rezervuoti;
  5. Svetainė - Bendrovės interneto svetainė www.automodus.lt;
  6. Rezervacija - Kliento duomenų suvedimas į Svetainėje pateiktą anketą ir išankstinis Automobilio užsakymas, patvirtinantis Kliento pirmumo teisę įsigyti pasirinktą Automobilį per rezervacijos terminą.


II. SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

 1. Automobilio rezervavimo sutartis sudaroma tokia tvarka:
  1. Klientas Svetainėje turi pasirinkti Automobilį ir šalia jo aprašymo paspausti nuorodą „Rezervuoti";
  2. atsidariusiame naujame lange bus pateikiamos sutarties Sąlygos. Klientas paspausdamas nuorodą „Patvirtinti" patvirtina, kad susipažino ir besąlygiškai sutinka su nurodytomis sutarties sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis;
  3. Klientas įsipareigoja sumokėti Rezervacijos mokestį pavedimu į sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą per 1 (vieną) darbo dieną nuo Rezervavimo sutarties patvirtinimo. Nesumokėjus rezervavimo mokesčio per nurodytą terminą, sutartis laikoma nesudaryta.
 2. Rezervacijos terminas yra 5 kalendorinės dienos. Šis terminas pradedamas skaičiuoti ir Rezervavimo sutartis įsigalioja nuo Rezervavimo mokesčio įskaitymo į Bendrovės sąskaitą dienos ir pasibaigia suėjus terminui.


III. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Klientas turi teisę:
  1. Rezervuoti pageidaujamą įsigyti Automobilį šiose Taisyklėse ir Svetainėje nustatyta tvarka;
  2. Klientas, sumokėjęs Rezervavimo mokestį, įgyja pirmumo teisę įsigyti rezervuotą automobilį per 5 kalendorines dienas nuo automobilio rezervavimo mokesčio sumokėjimo dienos;
  3. Neatlygintinai pakeisti rezervuotą Automobilį į kitą Svetainėje pasirinktą Automobilį likusiam Rezervacijos termino laikui. Tokiu atveju Rezervacijos terminas nėra pratęsiamas. Pakeisti Rezervaciją galima susisiekus su Bendrovės darbuotojais Svetainėje nurodytais telefonais ar el. paštu.
 2. Klientas įsipareigoja:
  1. teisingai nurodyti savo duomenis rezervacijos anketoje. Bendrovė neatsako už neteisingai pasirinktą Automobilį nei už klaidingai Kliento nurodytus kitus duomenis.
  2. Rezervuojant automobilį sumokėti Rezervavimo mokestį;
  3. Rezervuojant automobilį, laikytis šių Taisyklių.
 3. Bendrovė turi teisę:
  1. Bet kuriuo metu ir neįspėjus Kliento laikinai sustabdyti arba nutraukti automobilių rezervavimo internetu paslaugos teikimą;
  2. Negrąžinti Klientui Automobilio rezervavimo mokesčio, jei Klientas neįsigyja rezervuoto automobilio, t.y. nepasirašo rezervuoto Automobilio pirkimo-pardavimo sutarties ir nesumoka Bendrovei šio automobilio visos kainos, per Rezervacijos terminą;
  3. Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles.
 4. Bendrovė įsipareigoja:
  1. Šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka sudaryti Klientui galimybę rezervuoti internetu pageidaujamą įsigyti automobilį;
  2. Neperleisti Kliento rezervuoto Automobilio jokiam kitam pirkėjui tol, kol galioja Rezervacija;
  3. Nenaudoti rezervuoto automobilio bandomiesiems važiavimams bei jokiems kitiems tikslams;
  4. Sumokėjus rezervacijos mokestį ir gavus patvirtinimą, Bendrovė įsipareigoja nekeisti rezervuoto Automobilio kainos;
  5. Klientui pasinaudojus pirmumo teise įsigyti rezervuotą automobilį, Bendrovė automobilio rezervavimo mokestį užskaito kaip dalį rezervuoto automobilio kainos.


IV. REZERVAVIMO MOKESTIS IR JO MOKĖJIMO TVARKA

 1. Vieno Automobilio rezervavimo mokestis yra 1000 Lt (vienas tūkstantis litų) 289,62 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 62 ct).
 2. Rezervacija įsigalioja tik sumokėjus rezervacijos mokestį, t.y. įskaičius šį mokestį į Bendrovės sąskaitą.
 3. Klientui pasinaudojus pirmumo teise įsigyti rezervuotą Automobilį, Bendrovė sumokėtą Automobilio rezervavimo mokestį užskaito kaip rezervuoto Automobilio kainos dalį.
 4. Klientui neįsigijus rezervuoto Automobilio, t.y. nepasirašius rezervuoto Automobilio pirkimo-pardavimo sutarties ir nesumokėjus Bendrovei šio automobilio visos kainos, per Rezervacijos galiojimo terminą, rezervacija anuliuojama, o rezervavimo mokestis negrąžinamas.
 5. Klientui atšaukus rezervaciją, rezervacijos mokestis negrąžinamas.
 6. Jeigu iki Rezervavimo mokesčio iš Kliento gavimo dienos, kitas Klientas anksčiau sumoka Rezervacijos mokestį už tą patį Automobilį arba atsiradus kitoms aplinkybėms, dėl kurių tampa neįmanoma rezervuoti Automobilio (pvz. Automobilis pavagiamas, sunaikinamas ar pan.), Bendrovė įsipareigoja nedelsiant grąžinti Klientui sumokėtą Rezervacijos mokestį pavedimu į Kliento nurodytą banko sąskaitą arba Kliento nurodymu užskaityti šį mokestį kito Kliento pasirinkto Automobilio rezervavimui.


V. ATSAKOMYBĖ

 1. Klientas visiškai atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis automobilio rezervavimo internetu paslauga. Bendrovė neatsako už padarinius, kurie atsirado dėl Kliento naudojimosi automobilio rezervavimo internetu paslauga sąlygų pažeidimų.
 2. Bendrovė neatsako už naudojimosi automobilių rezervavimo internetu paslaugos sutrikimus, kurie atsirado dėl naudojimosi Svetaine sutrikimų, jei tai įvyko ne dėl Bendrovės kaltės.
 3. Bendrovė neatsako už nesėkmingą Rezervacijos operaciją dėl Kliento kompiuterio asmeninių nustatymų.
 4. Pagal Bendrovės taisykles ir sąlygas ir kiek leidžia įstatymai, Bendrovė bus atsakinga tik už tiesioginę žalą ar nuostolius, kuriuos Klientai patirs dėl Bendrovės su paslaugomis susijusių įsipareigojimų nesilaikymo. Kompensuotina nuostolių suma apribojama Kliento mokama Rezervacijos mokesčio suma.


VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 1. Klientas, manydamas, kad Bendrovė pažeidė savo įsipareigojimus, nurodytos šiose Taisyklėse, pirmiausia turi kreiptis į Bendrovę ir pareikšti savo reikalavimus. Jeigu Bendrovė netenkina Kliento reikalavimų, o Klientas mano, kad jo teisės pažeistos, Klientas savo reikalavimus Bendrovei pateikia raštu.
 2. Bendrovė privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Kliento reikalavimų gavimo dienos,  pateikti Klientui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais (šių dokumentų kopijos pridedamos prie atsakymo Klientui).
 3. Jeigu Bendrovė nevykdo Kliento reikalavimo, pastarasis turi teisę kreiptis pagal kompetenciją į Klientų teises ginančias institucijas ar teismą.
 4. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal Bendrovės buveinės adresą.


VII. KITOS SĄLYGOS

 1. Pažymėjęs „susipažinau ir sutinku su taisyklėmis" Klientas pareiškia, kad suprato Taisyklėse pateiktas sąlygas, besąlygiškai su jomis sutinka, nelaiko jų diskriminuojančiomis ar suteikiančiomis Bendrovei pranašumą ir įsipareigoja vykdyti. Nepatvirtinus Taisyklių, rezervavimas negalimas.
 2. Rezervuodamas Automobilį, Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys patektų į Bendrovės duomenų bazę. Šie duomenys bus naudojami Bendrovės privatumo politikoje nustatyta tvarka tik Rezervavimo procedūrai įvykdyti iki galo. Rinkodaros tikslams šie duomenys gali būti naudojami tik jeigu Klientas su tuo sutinka. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos ir užtikrinti, kad gauta informacija nepatektų tretiesiems asmenims, išskyrus LR įstatymų numatytas išimtis.
 3. Bendrovė pasilieka teisę vienašališkai keisti taisykles iš anksto apie tai nepranešusi. Informacija apie pasikeitimus visada skelbiama Svetainėje.


VIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Svetainėje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šiame Taisyklių straipsnyje numatytų privatumo politikos sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
 2. Svetainėje Kliento pateikta asmeninė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas) bus naudojami tik Automobilio rezervavimo tikslams.
 3. Kliento asmens duomenų tvarkymui, Bendrovė naudoja saugias organizacines ir technines priemones, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.
 4. Klientų asmeniniai duomenis bus naudojami Bendrovės. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Svetainėje pateiktų asmens duomenų jokioms kitoms trečiosioms šalims prieš tai negavę išankstinio Kliento sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Bendrovė privalės tai padaryti.
 5. Svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Bendrovė nėra atsakinga už šių trečiųjų šalių tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus net ir tais atvejais, kai į juos Klientas patenka per Bendrovės tinklalapyje esančias nuorodas.
 6. Bendrovė pasilieka teisę iš dalies arba pilnai keisti šias privatumo politikos sąlygas pranešdama apie tai Svetainėje ir/arba Kliento nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Klientas naudosis Bendrovės tinklalapiu po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Klientas su jais sutinka.
 7. Pateikdamas savo asmens duomenis į Svetainę, Klientas sutinka, kad šie duomenys būtų tvarkomi taip, kaip išdėstyta šiose privatumo politikos sąlygose.