UAB "Krasta Auto Vilnius" juridinio asmens kodas 302693894, "PVM mokėjimo kodas LT100006548517, buveinės adresas Ozo g. 25, Vilniuje, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT737300010129318463, AB "Swedbank" SWIFT kodas HABALT22

 

1. Sąvokos: 

Avansas – 1000,00 LTL, 289,62 EUR

Rezervavimo terminas – 5 (penkios) darbo dienos, pradedamos skaičiuoti nuo šios Sutarties pasirašymo momento.

 

2. Pardavėjas įsipareigoja:

2.1. Rezervuoti transporto priemonę Rezervavimo terminui, pradedant skaičiuoti nuo banko patvirtintos Avanso mokėjimo nurodymo kopijos pateikimo momento, suteikiant Pirkėjui pirmumo teisę įsigyti Transporto priemonę sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.

2.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu neperleisti rezervuotos Transporto priemones tretiesiems asmenims.

2.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu užtikrinti Transporto priemonės saugumą.

2.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu nenaudoti rezervuotos Transporto priemonės bandomiesiems važiavimams ir kitiems tikslams.

2.5. Pirkėjui sudarius Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį įskaityti Pirkėjo sumokėtą Avansą kaip dalinę įmoką už Transporto priemonę.

 

3. Pirkėjas įsipareigoja:

3.1. Sumokėti Pardavėjui Avansą Sutarties pasirašymo dieną pavedimu į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą šioje Sutartyje, ir pateikti Pardavėjui banko patvirtintą mokėjimo nurodymo kopiją.

3.2. Per Rezervavimo terminą sudaryti Transporto priemonės pirkimo-pardavimo Sutartį.

3.3. Sumokėti Pardavėjui Avanso dydžio baudą, jei neįvykdys ar netinkamai įvykdys šios Sutarties 3.2. punkte numatytą prievolę.

 

4. Pardavėjo teisės:

4.1. Jeigu Pirkėjas per Rezervavimo terminą nesudaro Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties arba jeigu Pirkėjas dėl bet kokių kitų priežasčių ne dėl Pardavėjo kaltės atsisako sudaryti Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį ir pirkti Transporto priemonę, Pardavėjas turi teisę įskaityti Pirkėjo sumokėtą Avansą baudos, numatytos 3.3. punkte, mokėjimui.

 

5. Pirkėjo teisės:

5.1. Pirkėjas turi pirmumo teise įsigyti rezervuotą Transporto priemonę sudarant pirkimo-pardavimo sutartį per Rezervavimo terminą.

5.2. Rezervavimo Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę savo sąskaita atlikti Transporto priemonės patikrą autorizuotame autoservise.

5.3. Jei per Rezervavimo terminą pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas grąžina Avansą Pirkėjui.

 

6. Baigiamosios nuostatos:

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja Rezervavimo terminą.

6.2. Sutartis gali buti pakeista tik abiejų Šaliu raštišku susitarimu.

6.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

6.4. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami abipusiu derybų būdu. Per 15 darbo dienų Šalims nepavykus susitarti tarpusavyje, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme pagal Pardavėjo registruotos buveinės adresą.

 

UAB "Krasta Auto Vilnius"
Ozo g. 25, Vilnius
Įm. k.: 302693894
PVM mok. kodas: LT100006548517
A.s.: LT737300010129318463
AB bankas "Swedbank", b.k. 73000
SWIFT kodas HABALT22